Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

– kwiecień 2019

 

 

Język polski

Historia i wos

Mate-

matyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski podsta-

wowy

Język angiel

ski rozsze

rzony

Język niemiecki podstawowy

szkoła

64,6

60,0

39,0

48,6

61,6

44,4

53,0

 

 

wojewódz-

two

61,3

58,0

41,2

49,0

69,0

54,6

51,3

 

 

szkoły wiejskie

59,6

55,9

37,5

46,0

63,2

47,6

50,9