PLATFORMA EDUKACYJNA

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

„Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję

 oraz nauczanie innych ich właściwego stosowania”

 

1.Wyciskanie sztangi  w leżeniu na ławce poziomej;

2. Unoszenie ramion ze sztangielkami w leżeniu;

3. Podciąganie na drążku;

4. Wypychanie ciężaru na suwnicy;

5. Odwodzenie i przywodzenie nóg na „fotelu”;

6. Skłony w leżeniu na piłce gimnastycznej;

7. Nożyce poziome w leżeniu na macie;

8. Przyciąganie linki wyciągu górnego w siadzie;

9. Unoszenie nóg  w zwisie na drążku;

10.Ćwiczenia na rowerze stacjonarnym.

 

 

 

 

 

 

AKTYWNA SZKOŁA – DYPLOM

Otrzymaliśmy dyplom i tytuł:

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie przystąpiło do udziału  w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Aktywna szkoła – Aktywny uczeń”.  Konkurs przeprowadzony został  w okresie od 8 września 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Jego celem było spopularyzowanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą  w Warszawie.

Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie do realizacji 10 zadań, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu  i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ  było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Z wielkim zaangażowaniem wykonaliśmy wszystkie zaplanowane zadania.

W ramach realizacji zadań odbyły sie podczas spotkań z wychowawcą debaty uczniowskie nt. ,,Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia”  oraz zajęć poruszających problem zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem. Psycholog szkolny przeprowadziła sondaż nt. ,,Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo”. Odbyły sie  spotkania uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, podczas których poruszony został temat: „ Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe”. Przeprowadzono  pogadanki nt. Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży; „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy?”. We wszystkich klasach odbyły się konwersatoria pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?”. Odbył się  szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek”. Zorganizowano  cykliczne zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego – ,,Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję” oraz odbył się Dzień Ruchu w szkole z wykonaniem testów sprawnościowych. Podczas spotkań  z rodzicami  przedstawiono prezentację  na temat: „ Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka.”

            W realizację Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywna szkoła, aktywny uczeń” byli zaangażowani wszyscy nauczyciele, co przełożyło się na 100% udział uczniów w realizacji poszczególnych zadań.  Podejmowane działania pomogły w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia, który  jest drogą do zdrowia, rozwoju własnych zainteresowań  i osobowości.

            Koordynatorem konkursu w naszej szkole była Magda Kawulak - nauczyciel chemii i techniki.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

W roku szkolnym 2014/2015Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu:

„Aktywna szkoła – Aktywny uczeń”.

Poniżej zamieszczone zostają cele i zadnia konkursu oraz harmonogram ich realizacji, w którego przeprowadzenie zaangażowani zostali nauczyciele oraz uczniowie.

 

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 8 września 2014 r. do 31 stycznia 2015r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów). Ocena jury na podstawie prac, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
 2. Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. : Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 7. Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.
 9. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.
 10. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Aktywna szkoła – aktywny uczeń II edycja, który w okresie od 8 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 stycznia 2015 r.

 

Za prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań konkursu na terenie szkoły oraz przesyłanie sprawozdań do organizatora z ich realizacji, odpowiada koordynator szkolny – Magda Kawulak.

SPRAWOZDANIE

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

 

                                                        Styczeń  2015r.

 

"Aktywa szkoła - aktywny uczeń"

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

 

Dnia 07.01.2015r  w ramach konkursu Aktywna szkoła- aktywny uczeń przeprowadzony został sondaż na temat „Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?”.

W badaniu ankietowym wzięło udział 147 uczniów klas I, II i III Gimnazjum w Żórawinie. Celem przeprowadzonych ankiet było zbadanie, czy młodzież prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia. 

 1. Ile godzin na dobę spędzasz na świeżym powietrzu?

a)      mniej niż 1 godzinę                7,57%

b)     1 godzinę                               19,69%

c)       2 godziny                              37,87%

d)      więcej niż 2 godziny             34,84%

 1. Czy czas na świeżym powietrzu spędzasz czynnie?

a) tak               84,84% 

b) nie               15,15%

 1. Ile czasu łącznie dobowo spędzasz przed komputerem i telewizorem?

a)      mniej niż 1 godzinę                9,09%

b)      1 godzinę                               10,6%

c)       2 godziny                              27,27%

d)      więcej niż 2 godziny             53%

 1. Ile godzin poświęcasz w ciągu nocy na sen?

a) mniej niż 7 godzin              24,24%

b) 7-8 godzin                          50%

c) 9-10 godzin                       21,21%

d) więcej niż 10 godzin          4,54%

 1. Czy uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową?

a) tak               74,24%

 b) nie              25,75%

 1. Czy Twoja dzienna dieta bogata jest w warzywa i owoce?

a)      tak                  39,39%                     

b)      nie                   3,03%

c)      różnie              57,57%

 1. Czy spożywasz min. 3 posiłki dziennie o regularnych porach?

a) tak               63,63%

b) nie               33,33%

 1. Czy zabierasz do szkoły drugie śniadanie? 

a) tak               54,54%    

b) nie               18,18%

c) czasami       27,27%

 1. Czy często jadasz ,,fastfudy’’?

a) tak               27,27%  

b) nie               72,72%

 1.   Ile litrów wody spożywasz dziennie?

a) mniej niż 1 litr                    19,69%

b) 1-1,5 litra                           43,93%

c) 2-2,5 litra                            18,18%

d) więcej niż 2,5 litra  18,18%

 1. Czy korzystasz ze środków energetyzujących?

a) tak               30,30%

b) nie               69,69%

 1. Czy palisz papierosy lub e-papierosy?

 a) tak              4,54%  

b) nie               80,30%

c) czasami       12,12%

 1. Czy korzystasz z używek (kawa, alkohol)?

a) tak               6,06%

b) nie               54,54%

c) czasami       39,39%

 1. Czy unikasz zadymionych pomieszczeń?

a) tak                                      53,03%

b) nie                                      9,09%

c) nie zwracam uwagi 37,87%

15. Jak często jesz słodycze?

a) codziennie              21,21%

b) często                                 50%

c) raz w tygodniu                   18,18%

 d) bardzo rzadko                   10,60%

16.Jak często jadasz ryby?

a) raz w tygodniu                   22,72%

b) 2 razy w tygodniu              24,24%

c) raz w miesiącu                    22,72%

d) bardzo rzadko                    30,30%

 

Wnioski z ankiety

Większość uczniów ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie. Ponad 70% podaje, że spędza czynnie dwie godziny i więcej czasu na świeżym powietrzu. Dość duży odsetek badanych 74% uprawia jakąś dyscyplinę sportową oraz wie jak ważny jest sen i związany z nim proces regeneracji organizmu – prawie 80% gimnazjalistów przeznacza na sen 7 i więcej godzin. Niepokój natomiast może budzić informacja dotycząca ilości czasu poświęconego na multimedia. Ponad połowa ankietowanych spędza ponad 2 godziny dziennie przed komputerem lub telewizorem. Myślę, że młodzi ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z wpływu diety na prawidłowe funkcjonowanie. Ich dieta nie zawsze jest bogata w owoce     i warzywa, a często dominują w niej słodycze. Zdarza im się także spożywać środki energetyzujące, około 30%. Aż 30% nie jada regularnych posiłków, a około 20% nie zabiera do szkoły drugiego śniadania. Większość uczniów (72,72%) nie jada pożywienia typu fast food, ale być może dlatego, że w okolicy nie ma tego typu lokali gastronomicznych. Niepokój budzi informacja dotycząca palenia papierosów. Blisko 4% gimnazjalistów pali regularnie, a 12% czasami. Niestety niektórzy korzystają także z używek (alkohol, kawa). Należy promować i kształtować zdrowe nawyki żywieniowe naszych uczniów. Podjąć działania profilaktyczne w zakresie uświadomienia uczniom szkodliwości palenia tytoniu i spożywania innych używek.

 

 

Sprawozdanie opracowała: Anna Kopczyńska- Szmelter – psycholog szkolny. 

ANKIETA

Uprzejmie proszę o rzetelne wypełnienie ankiety. Prawidłową odpowiedź proszę zakreślić kółkiem. Wyniki badań służą wyłącznie celom badawczym i naukowym.

 1. Ile godzin na dobę spędzasz na świeżym powietrzu?

a) mniej niż 1 godzinę     b) 1 godzinę     c) 2 godziny   d) więcej niż 2 godziny

 1. Czy czas na świeżym powietrzu spędzasz czynnie?

a) tak     b) nie

 1. Ile czasu łącznie dobowo spędzasz przed komputerem i telewizorem?

a) mniej niż 1 godzinę     b) 1 godzinę     c) 2 godziny   d) więcej niż 2 godziny

 1. Ile godzin poświęcasz w ciągu nocy na sen?

a) mniej niż 7 godzin     b) 7-8 godzin     c) 9-10 godzin     d) więcej niż 10 godzin

 1. Czy uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową?

a) tak     b) nie

 1. Czy Twoja dzienna dieta bogata jest w warzywa i owoce?

a) tak     b) nie   c) różnie

 1. Czy spożywasz min. 3 posiłki dziennie o regularnych porach?

a) tak     b) nie

 1. Czy zabierasz do szkoły drugie śniadanie? 

a) tak     b) nie     c) czasami

 1. Czy często jadasz ,,fastfudy’’?

a) tak     b) nie

 1.   Ile litrów wody spożywasz dziennie?

a) mniej niż 1 litr    b) 1-1,5 litra     c) 2-2,5 litra     d) więcej niż 2,5 litra

 1. Czy korzystasz ze środków energetyzujących?

a) tak     b) nie

 1. Czy palisz papierosy lub e-papierosy?

 a) tak     b) nie     c) czasami

 1. Czy korzystasz z używek (kawa, alkohol)?

a) tak     b) nie     c) czasami

 1. Czy unikasz zadymionych pomieszczeń?

a) tak     b) nie     c) nie zwracam uwagi

 

15. Jak często jesz słodycze?

a)     codziennie  b) często    c) raz w tygodniu      d) bardzo rzadko

 

16.Jak często jadasz ryby?

a)     raz w tygodniu     b) 2 razy w tygodniu     c) raz w miesiącu    d) bardzo rzadko

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.