PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych: „Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i w Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie  z nimi radzisz”?...

 

Ankieta RODZICE

Podczas zebrań z rodzicami została przeprowadzona wśród rodziców ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. W badaniu wzięło udział 70 rodziców uczniów klas I, II oraz III gimnazjum.

            Rodzice mieli za zadanie odpowiedzieć na 15 pytań:

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

2. Jeśli Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, to dlatego, że…

3. Jeśli Pani/Pana dziecko nie czuje się w szkole bezpiecznie, to dlatego, że…

4. Czy Pani/Pana dziecko doświadczyło przemocy ze strony innych uczniów?

5. Jeśli tak, to jaki był to rodzaj przemocy?

6. Gdzie to miało miejsce?

7. Czy dziecko powiadomiło kogoś o użyciu wobec niego przemocy?

8. Jeśli tak, to kogo?

9. Czy dowiedzieli się Państwo, że ktoś w szkole proponował Państwa dziecku używki?

10. Jeśli tak, to jakie to były używki?

11. Czy wiedzą Państwo kto proponował dziecku używki?

12. Czy Państwa dziecko było świadkiem przemocy w szkole?

13. Jeśli tak, to jak Państwa dziecko zareagowało na tę sytuację?

14. Jeśli Państwa dziecko ma problem, zwraca się z nim do…

15. Czy macie Państwo propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa waszego dziecka w szkole? Jeśli tak, jakie?

 

Rodzice mogli udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie”, oraz w wielu pytaniach zasugerowano odpowiedzi. W niektórych pytaniach rodzice nie zaznaczali w ogóle odpowiedzi. Wynikało to odpowiedzi na wcześniejsze pytania. Pojawiło się również pytanie otwarte, na które odpowiedzi udzieliło 2 rodziców. W ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 

Ogólne wyniki pokazują, że w oczach rodziców szkoła jest miejscem, gdzie ich dzieci czują się bezpiecznie. Z wykresów wynika, że rodzice uważają tak, ponieważ nauczyciele pełnią dyżury na przerwach, uczniowie maja dobry kontakt z wychowawcami i w szkole jest dobra atmosfera. Z odpowiedzi rodziców wynika, że uczniowie rzadko doświadczają przemocy w szkole, najczęściej rodzajem przemocy jest wyśmiewanie i poniżanie. Jeśli uczniowie obawiają się czegoś to głownie kradzieży i uczniów ze starszych klas. Prawie połowa rodziców nie wie czy ich dziecko było świadkiem przemocy w szkole. Propozycją rodziców dotyczącą poprawy bezpieczeństwa było zwiększenie monitoringu w szkole.

 

Wyniki dla poszczególnych pytań wyglądają następująco:

 1. Na pierwsze pytanie „czy dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?” Tylko 7% rodziców odpowiedziało „nie, dziecko często czuje się zagrożone”, 44% odpowiedziało „tak, często”.
 2. Na kolejne pytanie „dlaczego dziecko czuje się bezpieczne w szkole?”, co najmniej połowa ankietowanych rodziców (51%) za powód uznała dyżury pełnione przez nauczycieli podczas przerw, 49% zaznaczyło rolę dobrego kontaktu uczniów z wychowawcami, 31% uznało dobrą atmosferę w szkole, a 27% rodziców wybrało odpowiedź „uczniowie przyjaźnią się ze sobą”.
 3. Brak poczucia bezpieczeństwa w szkole rodzice upatrują w: 10% strachu przed kradzieżą, 9% rodziców wybrało lęk przed starszymi uczniami. 7% uznało, że to wyśmiewanie przez rówieśników podczas lekcji jest powodem braku bezpieczeństwa. Natomiast 6% rodziców uważa, że to lęk przed niektórymi nauczycielami oraz 4%, że zaczepianie i popychanie na przerwach.
 4. Ponad połowa rodziców 59% nie zgłosiła doświadczania przemocy ze strony innych uczniów, 23% potwierdziło dokonanie przemocy na ich dziecku. 17% rodziców nie wie, czy dziecko doznało aktu przemocy ze strony rówieśników.
 5. Rodzice uczniów, którzy doświadczyli przemocy, odpowiedzieli, że najczęściej (21%) było to poniżanie i wyśmiewanie, natomiast rzadziej występowało zastraszanie, groźby (7%), kradzieże, pobicia (3%) oraz inne (1%).
 6. Jako miejsce dokonywania aktów przemocy badani rodzice wybierali: szkołę(korytarz, sala lekcyjna, toaleta) 21%, 9% odpowiedziała, że miejscem tym jest teren szkoły, 3% odpowiedziało, że ma to miejsce w parku przy szkole, poza terenem szkoły, 3% rodziców nie wie gdzie dziecku stała się krzywda. Tylko 1% ankietowanych uznał autobus szkolny za miejsce dokonywania przemocy.
 7. Na pytanie „czy dziecko powiadomiło kogoś o użyciu wobec niego przemocy?” respondenci odpowiedzieli: 20% „tak”, 17% „nie”, 11% „nie wiem”.
 8. Z ankiety wynika, że według rodziców uczniowie najczęściej informowali o doświadczanej przemocy rodzica/opiekuna (16%), a w dalszej kolejności wychowawców, nauczycieli (4%), pedagoga/psychologa (3%) oraz kolegę/koleżankę lub dyrektora (1%).
 9. Zdecydowana większość rodziców (86%) odpowiedziała, że nie dowiedzieli się, że ktoś w szkole proponował dziecku używki. Jedynie 7% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź twierdzącą.

10. Zaledwie 1/10 rodziców potrafiła wskazać jakie używki były proponowane dziecku w szkole (9% odpowiedziało papierosy, a 1% - alkohol).

11. Na pytanie „czy wiedzą Państwo kto proponował dziecku używki?” 13% rodziców odpowiedziało „nie wiem”. Jedynie 4% wskazało, że był to uczeń ze szkoły do której uczęszcza dziecko, a 1% ankietowanych, że był to znajomy dziecka spoza szkoły.

12. 43% rodziców nie wie czy ich dziecko było świadkiem przemocy w szkole. Jedynie 21% odpowiada twierdząco na to pytanie (23% odpowiedzi to „nie”).

13. Analiza wyników dotyczących pytania o reakcję dziecka na zaobserwowaną sytuację przemocy w szkole wykazała, że uczniowie poinformowali o tym kolegów (7% ankietowanych zaznaczyła tę odpowiedź) lub pomogli ofierze (również 7%). Tylko 4% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko o takiej sytuacji poinformowało nauczyciela.

14. W znacznej większości respondenci uważają, że jeśli dziecko ma problem, zwraca się z nim do rodziców/opiekunów (83%). W dalszej kolejności wymieniają nauczycieli/wychowawców (17%), psychologa/pedagoga szkolnego (14%) oraz przyjaciela/kolegę (10%.)

 

Przedstawione powyżej wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w szkole prezentują perspektywę zaledwie części rodziców uczniów gimnazjum. Na podstawie wyników można stwierdzić, że rodzice mają poczucie, iż ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, a w razie wystąpienia problemów informuje o tym ich oraz kadrę pedagogiczną szkoły.

 

Z uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów w czasie przerw spędzanych na terenie dookoła szkoły.
 • Należy dbać i podtrzymywać dobre relacje z uczniami oraz modelować zachowania pomiędzy nimi.
 • Ważne jest by jasno przedstawiać oraz konsekwentnie realizować procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole.
 • Reagować na każdy akt przemocy. Bacznie obserwować zachowania uczniów w trakcie przerw.
 • Uświadamiać uczniów by zgłaszali zaobserwowane nadużycia w szkole do wychowawców i innych pracowników szkoły.

 

Ankieta Nauczyciele

Nauczyciele mieli za zadanie odpowiedzieć na 10 pytań:

 

Wyniki dla poszczególnych pytań wyglądają następująco:

 

 1. Na pierwsze pytanie, które brzmiało: "czy uczniowie w szkole czują się bezpiecznie?" 100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.

 2. Jako czynnik mający wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole 81% respondentów wskazało "dyżury na przerwach". Ponad połowa (56%) wybrała również odpowiedź "dobry kontakt nauczycieli z uczniami". 44% opowiedziało się za "dobrą atmosferą panującą w szkole", a 31% za "przyjaźnią pomiędzy uczniami", zaś 13% zyskała odpowiedź "inne".

 3. Najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie "Co wpływa na brak bezpieczeństwa wśród uczniów?" była "zaczepki i przepychanki między uczniami na przerwach" (13%). Drugie miejsce zajął "strach uczniów przed starszymi kolegami" (6%).

 4. Aż 63% nauczycieli biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że ich zdaniem uczniowie nie doświadczają przemocy w szkole. 31% odpowiadających stwierdziło, że jest odwrotnie. Jedynie 6% zaznaczyła odpowiedź "nie wiem".

 5. W odpowiedzi na pytanie "Jaki to rodzaj przemocy?" ankietowani wybrali kolejno: "poniżanie/wyśmiewanie" (31%), "inne" (13%), "zastraszanie/groźby" (6%).

 6. Okazuje się, że 69% nauczycieli uzupełniających ankietę nigdy nie zostało powiadomomionych przez ucznia o akcie przemocy. Twierdząco odpowiedziała pozostała cześć (31%).

 7. Przy wskazaniu przestrzeni, w której zaistniały akt przemocy miał miejsce respondenci zaznaczyli odpowiedzi: "w szkole" (31%), "w parku przy szkole" (6%), "w autobusie szkolnym" (6%) oraz "na terenie szkoły" (6%).

 8. 100% nauczycieli biorących udział w ankiecie odpowiedziało "nie" na pytanie "czy dowiedział/a się Pani/Pan, że ktoś w szkole proponował uczniom używki?".

 9. W związku z odpowiedziami na poprzednie pytanie, nie pojawiła się żadna odpowiedź na pytanie "czy wie pan kto to był?".

 10. Ostatnie pytanie w ankiecie brzmiało: "jak Pani/Pan zareagował/a na informację o dokonanym akcie przemocy?". 25% uzyskała tu odpowiedź "skontaktowałem/am się z rodzicami zmieszanych uczniów". Również po 25% ankietowanych zaznaczyło odopowiedź "sam/a rozwiązałem/am problem" i "inne". Powiadomienie dyrekcji zebrało 13% głosów.