PLATFORMA EDUKACYJNA

                                                                                                                           Żórawina 25.02.2013 r.

 

 

 

Gimnazjum im. Armii Krajowej

 Żórawina, ul Kopernika 14                                                             

                                                                                                  Jury Konkursu

                                                                                  „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”

                                                                                              ul. Prosta 2/14 lok.204

                                                                                              00-850 Warszawa

 

 

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

 

           

            Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 15.09.2012 r. do 28.02.2013 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 218  Liczba klas 10.

Liczba przeprowadzonych debat 3 , liczba uczestników debat 58

Przesłano do jury  9 Testów.

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski

 

Debata przeprowadzona na poziomie klas drugich. Młodzież poprzez to uczy się dialogu, poznaje zdanie innych osób, musi się z nim liczyć i dyskutować o tym. Rozmowy dotyczyły różnic w pojmowaniu pojęć przez dzieci a ich znaczeniem formalnym. Temat jest bardzo rozległy i wiele zagadnień jeszcze jest do poruszenia.

 

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

 

Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić …? 16 Przesłano do jury 10 prac/tak

. Ocena efektów zadania. 2. Wnioski, spostrzeżenia.

 

W pracach  przedstawionych do konkursu młodzież zwracała uwagę na relacje między rówieśnikami, jak i między młodzieżą a dorosłymi. Uwidocznione zostały również problemy, dotykające bezpośrednio autorów prac. W wielu pracach pojawiły się konkretne propozycje odnośnie działań, zmierzających do polepszenia relacji międzyludzkich ,jak np. spotkania społeczności lokalnej, wyjazdy integracyjne, czy też zajęcia klasowe z wychowawcą. Tematyka prac pomocna będzie również w planowaniu wychowawczej pracy szkolnej.

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie.

Liczba spotkań 8 W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele  Policji, Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia .Liczba uczestników spotkań 104 (łącznie) w tym:

Policja-klasy 1-e i 2-e 65 uczniów , Straż Pożarna  kl.3 r i Pielęgniarka szkolna  kl.3 b-39 uczniów

Opis spotkań przesłano do jury pocztą elektroniczną .

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 10 .Liczba uczestników 217. Przesłano do jury informację (tak-. Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

Sprawozdanie i scenariusz zajęć przesłano pocztą elektroniczną.

Zadanie wykonane podczas godzin wychowawczych, na podstawie scenariusza przygotowanego przez psychologa szkolnego. Temat kultury osobistej, języka uczniów, czy wulgaryzmów niejednokrotnie jest poruszany podczas godzin wychowawczych, jak i podczas indywidualnych rozmów z uczniami. Z pewnością zaplanowane pogadanki we wszystkich klasach przyczyniły się do poprawy kultury języka uczniów.

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 9 Liczba uczestników  190 .Czy przesłano do jury informację? (tak). Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

Zadanie zostało wykonane w dwojaki sposób- podczas godzin wychowawczych w szkole oraz w trakcie wyjazdu integracyjnego dla klas pierwszych, pod hasłem „ Żyjmy zdrowo-bez nałogów”. Wyjazd połączony był z aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego i atrakcjami sportowymi – wspinaczką linową i zjazdami na pontonach.  Forma wyjazdowo- warsztatowa połączona z konwersatorium spotkała się  z dużym zainteresowaniem uczniów, czego dali wyraz w ankietach ewaluacyjnych.

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 6 Liczba uczestników 136

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

 

Pocztą elektroniczną przesłano sprawozdanie i dokumentację fotograficzną.

Zadanie wykonane poprzez organizację spotkań dla uczniów klas pierwszych i drugich przez Policjanta Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji  Wrocław – Krzyki.  Uczniowie wykazali zainteresowanie tematem, podejmowali dyskusje i sami dochodzili do pewnych wniosków, które były w zamierzeniach prowadzącego. Temat godny uwagi, szczególnie ze względu na informacje dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

 

 

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 16 Liczba uczestników 160 .Czy przesłano do jury informację? (tak-). Wnioski, ocena zadania, uwagi:

 

Zadanie wykonane podczas zajęć świetlicowych w grupach uczniowskich, poprzez realizację różnorodnych tematów, dotyczących tolerancji i postaw empatycznych. Uczniowie oglądali filmy, na podstawie których przeprowadzano dyskusje i konwersatoria, a także przeprowadzano zajęcia warsztatowe, zakończone wykonaniem prac plastycznych.

 

 

 

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

 

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 1  Liczba uczestników  23. Uczestniczyli przedstawiciele

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie

 

.Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

 

Sprawozdanie zostało przesłane pocztą elektroniczną.

Spotkanie zostało przeprowadzone  przez  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie. Uczniowie dowiedzieli się ,  na czym polega praca Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownika socjalnego i asystenta rodziny oraz  w jakich sytuacjach można zwracać się po pomoc. Szczególnie zostali uwrażliwieni na postawę otwartości wobec potrzebujących i zachęceni do zgłaszania osób w potrzebie. Mowa była też o samotności innych ludzi i wyzbywaniu się obojętności. Uczniowie zabierali głos, zadawali pytania i podejmowali dyskusję odnośnie ewentualnych możliwości otrzymania pomocy.  Z relacji młodzieży wynika, ze ważne dla nich jest to, że poznali osobiście osobę pracującą w GOPS-ie, wiedzą gdzie się mieści ta instytucja i nie będą mieli żadnych problemów żeby w razie konieczności zgłosić się tam ,czy nawiązać kontakt .

 

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 4 Liczba uczestników 218 Kto prowadził konwersatoria?

Przedstawiciele Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

 

Pocztą elektroniczną przesłano sprawozdanie i dokumentację fotograficzną.

Konwersatorium zorganizowano dla wszystkich uczniów szkoły w 4 grupach. Tematyka zawierała różnorodne kwestie, dotyczące przestrzegania prawa przez gimnazjalistów, zarówno w szkole , na ulicy , jak i w miejscach i instytucjach publicznych. Podczas spotkania odbyła się prezentacja multimedialna, pokazy poglądowe i mini- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie . Uczniowie aktywnie brali udział we wszystkich formach spotkania.

 

 

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

 

Sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną przesłano pocztą elektroniczną.

 

Dzień Profilaktyki.

W listopadzie w szkole zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji – „ Agresji i przemocy- stop” .

W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły – 218 uczniów; 10 klas oraz chętni rodzice uczniów. Zostały one poprzedzone diagnozą dotyczącą najczęściej spotykanych problemów w naszej szkole, związanych z różnymi rodzajami przemocy .

Spotkania z młodzieżą prowadził edukator zewnętrzny, który zaproponował zarówno prezentację multimedialną, dyskusje na podstawie filmu, jak i warsztaty podczas których uczniowie sami wypracowali sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i reagowania na sytuacje przemocy. Powstało szereg prac plastycznych, które zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu.

Po południu rodzice uczniów uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym o tej samej tematyce

„ Agresja i przemoc wśród młodzieży”- cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Rodzice mogli również oglądać prace swoich dzieci, wykonane podczas przedpołudniowych warsztatów.

W tym dniu w całej szkole zostały rozwieszone plakaty, tablice informacyjne i ulotki ,gdzie szukać pomocy , gdy mamy do czynienia z przemocą i agresją.

Dzięki takiemu przedsięwzięciu uczniowie, nauczyciele i rodzice z większą uwagą zauważają nawet drobne przejawy agresji. Dzięki warsztatom uczniowie nie mają też problemu z odróżnianiem zjawiska agresji i przemocy i wiedzą gdzie szukać pomocy.

 

 

 

 

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

 

W formie elektronicznej-

      -    Sprawozdania z zadań 3-10 wraz z dokumentacją fotograficzną

-          9 testów uczniowskich  do zadania 1

-          10 prac konkursowych do zadania 2

-          zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Pocztą tradycyjną – zbiorczą informację o wykonaniu zadań konkursowych.

 

 

 

 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

                     ul. Kopernika 14

                    55-020 Żórawina                                                                   mgr Zuanna Hauza

 

            /szkoła, organizator konkursu/                                                          Dyrektor szkoły