PLATFORMA EDUKACYJNA

 

E-Akademia Przyszłości

LOKALNE ZESPOŁY PROJEKTOWE

Projekt Edukacyjny

 

 

Pełna nazwa szkoły: Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

Adres: ul. Mikołaja Kopernika 14, 55-020 Żórawina

Kontakt: Szymon Rybicki, tel. +48713165285

Nazwisko opiekuna projektu: Szymon Rybicki, nauczyciel geografii

Liczba członków zespołu projektowego: 32 osoby

Tytuł Projektu: „Ekolog – zwiadowca”

 

Opis problemu, który będzie realizował szkolny zespół projektowy:

Jako szkolny zespół projektowy zajmowaliśmy się związkiem między zmianami w środowisku przyrodniczym naszej gminy a działalnością jej mieszkańców. Staraliśmy się wskazać takie zależności, ponieważ jesteśmy świadomi zmian zachodzących w najbliższej nam okolicy. Swoimi działaniami chcieliśmy uświadomić środowisku lokalnemu, jak duży, pozytywny lub negatywny wpływ wywiera swoim postępowaniem na wszystkie elementy otaczającej nas przyrody, zmieniając je bezpowrotnie. Działania te, kryjące się pod pojęciem antropopresji, są szczególnie widoczne w regionie naszego zamieszkania. Jest to wynik sąsiedzkiego położenia aglomeracji wrocławskiej i wybitnych walorów środowiska wykorzystywanych w działalności rolnej. Przystępując do projektu zakładaliśmy, że nasze działania ukażą, uświadomią i wskażą naszej społeczności drogę do: własnych poszukiwań i wskazania ww. form działalności, zrozumienia skutków, jakie niosą, uświadomienia mieszkańcom i władzom gminy o skali zjawiska i zaproponują alternatywne formy postępowań (jeśli takie będą możliwe) nieobciążające i niezmieniające środowisko przyrodnicze w takim stopniu.

 

Opis sposobów rozwiązania problemu.

Szkolny zespół projektowy podzieliliśmy na podgrupy wg miejsca zamieszkania, tak aby w każdej znaleźli się uczniowie reprezentujący różne regiony gminy. Następnie wszyscy dokonaliśmy indywidualnych obserwacji w terenie – najbliższej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Szukaliśmy przejawów antropopresji na środowisko przyrodnicze naszej gminy. Wykonując te czynności, kierowaliśmy się własną wiedzą. Gdy mieliśmy problemy ze zrozumieniem pewnych zjawisk, staraliśmy się je wyjaśnić, korzystając z różnych źródeł. W razie niepowodzenia zwracaliśmy się o pomoc do lidera podzespołu, ewentualnie nauczyciela - opiekuna, który je przybliżał. W kolejnym etapie mieliśmy stworzyć nowe podzespoły i wyłonić nowych liderów. Po konsultacjach z opiekunem projektu postanowiliśmy nie zmieniać podziału, ponieważ dotychczasowy nie kolidował z dalszą realizacją założonego celu (powstałe pierwotnie grupy były dobrze zróżnicowane pod względem miejsca zamieszkania i dobrze „zgrały się roboczo”). Niestety w toku pracy nasz zespół projektowy pomniejszył się o pięć osób, które zrezygnowały z pracy kierując się indywidualnymi pobudkami. Sytuacja ta nie wpłynęła negatywnie na nasze dalsze działania. Nadal przetwarzaliśmy i prezentowaliśmy sobie pozyskane informacje w różnej formie. Najczęściej były to prezentacje, nazwane przez nas roboczymi lub notatki z przeprowadzonych wywiadów, a także krótkie filmy nagrane przez uczestników. Podjęte przez nas działania uczyniły z nas pewnego rodzaju ekspertów, którzy służyli pomocą drugoklasistom pracującym nad podobnymi zagadnieniami.

Nasze działania podsumowaliśmy w formie prezentacji, przedstawionej na forum szkoły w obecności przedstawicieli władz gminnych: P. Anny Zając – Inspektora do Spraw Współpracy z Placówkami Oświatowymi Urzędu Gminy Żórawina i P. Wiesława Żołyńskiego – radnego naszej gminy, pracującego w Komisji Oświaty Rady Gminy Żórawina oraz przedstawiciela Rady Rodziców. Zagadnienie prezentowane przez nas spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony P. Wiesława Żołyńskiego, który zaprosił nas na czerwcową sesję Rady Gminy Żórawina, aby przedstawić problem wszystkim radnym naszej wspólnoty lokalnej i Wójtowi Gminy Żórawina – P. Janowi Żukowskiemu.

Wszystkie formy naszych działań załączymy do raportu z realizacji projektu. Ze względu na duży rozmiar plików dołączymy je do sprawozdania pisemnego (wysyłanego pocztą) nagrane na płycie.

 

Cele projektu:

W toku pracy poznaliśmy, opanowaliśmy i posługiwaliśmy się podstawowym słownictwem geograficznym, opisującym i wyjaśniającym badane zjawiska, związki i zależności między aktywnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego naszej gminy. Efektem naszych działań było wskazanie mieszkańcom regionu - uczniom negatywnych zachowań i zaproponowanie odpowiednich, racjonalnych rozwiązań zgodnych z duchem ekologii i stosowanych już w naszej „małej ojczyźnie”. Jak się okazało w trakcie pracy, nie było to takim łatwym zadaniem, ponieważ przykładów godnych naśladowania nie znaleźliśmy znów tak wiele, jak nam się wydawało przed rozpoczęciem projektu, choć niektóre z nich (np. budowa bio-gazowni) są unikatowymi i wzorcowymi w skali Polski. Pomimo tych przeciwności sądzimy jednak, że założony cel został osiągnięty - „zaszczepiliśmy” ducha ekologii wśród naszych rówieśników. Świadczyło o tym duże zainteresowanie uczniów podczas prezentacji naszej pracy na forum szkoły. Myślimy, że te działania zaowocują w przyszłości zmianą konsumpcyjnej postawy naszych rówieśników, którzy przełożą tą wiedzę na pozostałych mieszkańców naszej gminy, co w efekcie zmniejszy antropopresję na środowisko przyrodnicze naszego miejsca zamieszkania.

 

Uwagi po zakończeniu projektu:

Gdy przystępowaliśmy do projektu wydawało nam się, że czeka nas natłok i ogrom pracy nad jego realizacją, zwłaszcza w części dotyczącej sporządzania dokumentacji i szukania informacji wyjaśniających badane zjawiska. W trakcie działań okazało się, że wcale nie jest to takie trudne. Niestety głównie z tego powodu, że mieszkańcy naszej gminy często łamią zasady życia w harmonii z naturą, z reguły nie zdając sobie z tego sprawy albo nie przywiązując do tego wagi. Na szczęście nie możemy mówić o naszej społeczności tylko w złym kontekście. Potwierdza to zamieszczona prezentacja. Z niektórych innowacji, zgodnych z duchem współczesnej ekologii, możemy być dumni. Analiza antropopresji na środowisko przyrodnicze naszej gminy utwierdziła nas w przekonaniu o słuszności obranego celu i podjętych działań. Z zadowoleniem patrzymy na efekt naszej pracy.