PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Dnia 14.05.2012r. pojechaliśmy do Zakładu Uzdatniania Wody ,,Na Grobli”, który jest jedną z najnowocześniejszych ,,fabryk wody” w Europie i znajduje się we Wrocławiu. Pracownik zakładu zapoznał nas dokładnie z procedurą oczyszczania wody i oprowadził  po całej ,,fabryce”. Od stycznia 2007r. uruchomione zostały nowoczesne filtry piaskowe oraz węglowe. Dzięki temu woda jest wysokiej jakości oraz bardzo dobrze smakuje.  Dzięki tej wycieczce uzyskaliśmy wiele informacji potrzebnych do projekty z chemii ,, Kropla do kropli, czyli jak rozsądnie gospodarować wodą w naszej gminie” , który jest realizowany w ramach e- Akademii Przyszłości.

Agata Chlebek kl. IIr

 


27 kwietnia 2012r. odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów klasy  IIr na Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Celem wyjazdu były zajęcia laboratoryjne, w trakcie których gimnazjaliści badali właściwości próbek wody pobranych z różnych źródeł Gminy Żórawina. Opiekunem grupy była Pani Magda Kawulak- nauczyciel chemii.
              Przed warsztatami prowadzonymi w ramach projektu e-Akademii Przyszłości pt. „Kropla do kropli, czyli jak rozsądnie gospodarować wodą w naszej gminie” pobraliśmy próbki wód z naszej Gminy m.in. ze studni, rzek, stawów, sadzawek, a także kranów.
                Na zajęciach prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii , mogliśmy samodzielnie badać zawartość pobranych próbek wód. Samodzielnie wykonywaliśmy doświadczenia, co sprawiło nam wiele satysfakcji.

Zajęcia cieszyły się dużym uznaniem, czekamy na następne, zaplanowany na bieżący miesiąc.Kamila Francuz II r

Foto. Magda Kawulak

Tytuł Projektu: Kropla do kropli, czyli jak rozsądnie gospodarować wodą w naszej gminie.

 

 

Opis problemu, który będzie realizował szkolny zespół projektowy:

Woda to życie, energia, składnik krwi. Jest wszędzie, gdy jej brakuje wszystko znika, ginie. Mało kto z dorosłych uświadamia sobie tak oczywistą rolę wody, a co dopiero dzieci.
Dlatego należy bardzo wcześnie uświadamiać im rolę wody w życiu nie tylko domowym, ale także w życiu przyrody. Jakość wody, jako substancji niezbędnej do życia organizmów żywych jest palącą sprawą ludzkości, ponieważ w wielu miejscach kuli ziemskiej zaczyna jej brakować, stąd konieczność zwrócenia uwagi na proces oszczędnego gospodarowania nią. Woda jest źródłem życia, jednak czy statystyczny Polak zużywający 190 litrów wody na dobę zdaje sobie sprawę, że dostęp do niej może być ograniczony? Pomimo, iż 71% powierzchni Ziemi jest pokryte wodą, to mniej niż 1% z tych zasobów jest wodą zdatną do picia. Już dziś w niektórych regionach w Polsce odczuwa się deficyt wody. Czy dzisiejsza młodzież interesuje się tymi zagadnieniami? Czy docenia funkcję kropli życia w swojej rodzinie? Woda to pieniądz – można by sparafrazować znane przysłowie o czasie. Każdego dnia z naszych kranów leją się grube pieniądze, a podwyżki cen za wodę co jakiś czas uderzają po kieszeniach konsumentów. Oszczędzanie wody ma jednak znaczenie nie tylko czysto finansowe – jest też ratunkiem dla naszej planety. Takie przesłanie skłoniło nasz zespół projektowy do wyboru tematu. Swoimi działaniami chcemy uświadomić środowisku lokalnemu, jak duży, pozytywny wpływ ma racjonalne gospodarowanie wodą. Rozwój gospodarczy jest nieunikniony i konieczny, ale nie może odbywać się kosztem degradacji środowiska, w którym żyjemy. Chcemy zachęcić mieszkańców naszej gminy do ochrony środowiska wodnego przez podawanie przykładów prawidłowej działalności, a także dowodów, które świadczą o wcześniejszych zniszczeniach, które chcemy zdiagnozować.

 

Cele projektu:

Nasz zespół projektowy zdaje sobie sprawę z tego, iż znajomość zasad funkcjonowania przyrody i świadomość szkód wyrządzonych przez człowieka może doprowadzić do zmiany postępowania ludzi, tam gdzie jest to możliwe. Chcemy zaznajomić mieszkańców gminy Żórawina ze sposobami działań, które nie będą zakłócać porządku przyrody. Poprzez analizę zużycia wody w naszych domach pragniemy kształtować postawy i zachowania proekologiczne oraz świadomość ekologiczną. Projekt ma mieć charakter pilotażowy. Uczniowie, którzy z pierwszej edycji wezmą udział w projekcie, w kolejnych latach będą pełnić rolę ekspertów, co daje efekt kaskadowy. Szkolny zespół projektowy zostanie podzielony na podgrupy wg miejsca zamieszkania, tak aby w każdej znaleźli się uczniowie reprezentujący różne miejscowości gminy. Preferowani są uczniowie z różnych środowisk, np. domków jednorodzinnych lub dużych osiedli, celem zwiększenia różnorodności wyników i późniejszych analiz porównawczych. Każda grupa będzie zajmowała się konkretnymi zadaniami, które zostaną zaplanowane. W kolejnym etapie utworzone zespoły, będą gromadzić, przetwarzać i prezentować pozyskane informacje. W toku pracy będziemy posługiwać się podstawowym słownictwem chemicznym i ekologicznym, opisującym i wyjaśniającym badane zjawiska i zależności między aktywnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego ich gminy. Efektem naszej pracy będzie wskazanie i zaproponowanie mieszkańcom regionu - uczniom odpowiednich, racjonalnych zachowań, zgodnych z duchem ekologii. Wspólnie podsumujemy własne działania w wybranej przez siebie formie i zaprezentujemy je władzom gminy i społeczności szkolnej.