PLATFORMA EDUKACYJNA

Czas przemijania, czas zadumy...

 

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

 

Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień -
Pierwszy dzień
Listopada. 


Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli"

 

       Tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów naszych bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowujmy należytą powagę, zastanawiamy się nad przemijaniem, przywołajmy dobre wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi; dziadkowie, również najbliżsi naszych znajomych. O nich też pamiętajmy.Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii naszego życia.

W ostatni czwartek października Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie udali się na pobliski cmentarz. Naszym celem było nie tylko zapalenie zniczy oraz uporządkowanie nagrobków ale przede wszystkim dar modlitwy za wszystkich zmarłych.Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ŻÓRAWINIE

2015/2016

 Szkolne Koło Caritas

Gimnazjum w Żórawinie

 

 

Szkolne Koło Caritas (SKC) to organizacja dziecięca i młodzieżowa, która zrzesza pod egidą Opiekuna uczniów, chętnych do świadczenia pomocy potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego w ramach wolontariatu. Kołem opiekuje się nauczyciel zatrudniony w szkole.

Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność SKC określa regulamin, którego treść musi być zgodna ze statutem szkoły.

 

Powołanie Szkolnego Koła Caritas

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez nauczyciela i grupę uczniów. Uczniowie składają deklaracje chęci zaangażowania się w działania wolontarystyczne w ramach Szkolnego Koła. Zgodę na przynależność dziecka do SKC wyrażają rodzice/prawni opiekunowie. Na prośbę grupy inicjatywnej dyrektor szkoły po zaaprobowaniu zawiązania Koła Caritas w placówce, kieruje wniosek do dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, o powołanie SKC. Dyrektor Caritas powołuje Szkolne Koło Caritas i przekazuje do szkoły akt powołania wraz z regulaminem. Członkowie Koła po okresie 3 miesięcy od złożenia deklaracji oraz spełnieniu określonych wymogów otrzymują legitymacje.

 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

Na czele każdego Koła Caritas stoi jego Opiekun. Odgrywa on istotną rolę na etapie powstawania Koła - jako jego inicjator lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją szkoły i Caritas diecezjalną. Następnie jego funkcja polega na prowadzeniu i wspieraniu młodych wolontariuszy w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz jej realizacji. Opiekun jest członkiem Szkolnego Koła oraz członkiem Zarządu Koła z głosem decydującym w sprawach Koła.

 

Pola zaangażowania:

Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:

- identyfikują w swoim otoczeniu (szkolnym, sąsiedzkim) osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna – zbiórki na wsparcie leczenia, na zakup książek, wyprawek itp.);
- angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki, przedszkola, szpitale, domy dziecka itp.);
- wspierają działalność charytatywną Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. zbiórkach żywności, kwestach, akcjach promocyjnych).

SKC organizują swoje działania zgodnie ze wspólnie wypracowanym przez jego członków planem pracy. Ze swojej działalności składa raz w roku sprawozdanie do diecezjalnej Caritas.

 

Spotkania formacyjne, szkoleniowe i integracyjne

Co tydzień odbywają się spotkania informacyjno-formacyjne Koła- w pierwszy czwartek miesiąca w Gimnazjum w Żórawinie.

 

Wolontariusze SKC uczestniczą też w diecezjalnych zjazdach SKC, które mają charakter integracyjno-szkoleniowy i odbywają się raz do roku. Dla nich Caritas diecezjalna organizuje także wyjazdy wakacyjne, zimowe, rajdy i wycieczki.

Opiekunowie SKC uczestniczą 2-3 razy w ciągu roku w spotkaniach formacyjno - szkoleniowych organizowanych przez Caritas diecezjalną.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przygotowuje materiały i pomoce do organizacji pracy Koła.

 

Korzyści płynące z działania Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas:

stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych relacji międzyludzkich;

wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły;

upowszechnia idee wolontariatu;

wspiera rodziców w pracy wychowawczej;

umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary;

  • uczy miłości bliźniego;

  • kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi;

  • uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych;

  • przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;

  • uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę;

  • wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej;

  • pozwala na realizację własnych inicjatyw;

  • wpływa na zmianę postaw;

  • umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji do szkół wyższego szczebla;

  • sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania.

W archidiecezji wrocławskiej działa obecnie 39 SKC.
Poszczególne Koła naszej diecezji liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu członków. W sumie jest to ponad 700 młodych wolontariuszy. Informacje o idei i działaniach prowadzonych przez SKC znajdują się na stronie
www.wroclaw.caritas.pl w zakładce Szkolne Koła Caritas.

 

Działania SKC wspiera i koordynuje z ramienia Caritas powołany przez dyrektora wrocławskiej Caritas koordynator, którzy służy wszelkim wsparciem przy organizacji pracy Koła bądź na etapie jego powoływania. Komunikuje się z Opiekunami, przygotowuje materiały i pomoce. Organizuje zjazdy i spotkania. Zapraszamy do kontaktu.

        VI DIECEZJALNY ZJAZD SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS     

 

 

          Dnia 19 września we Wrocławiu w godzinach od 10.00 do 15.00 odbył się VI Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas, których głównym przesłaniem były Dni Kromki Chleba Caritas. Jest to ogólnokrajowa akcja, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem niedożywienia ubogich. Z uwagi na to wydarzenie oraz próbę ukazania go szerszemu gronu mieszkańców Dolnego Ślaska, wyjatkowo w spotkaniu wraz z dziećmi i młodzieża, udział wzięli także dorośli wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia o godzinie 10.00 we wrocławskiej katedrze pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim.

        Kolejnym punktem wydarzenia był kolorowy i radosny korowód, złożony z wolontariuszy i podopiecznych Caritas. Uczniowie byli ubrani w koszulki Caritas, zaprezentowali transparenty, wielobarwne balony i pompony. Marsz zakończył się na wrocławskim Placu Solnym, gdzie nastapiła dalsza część obchodów Dni Kromki Chleba Caritas. Tam odbyła się prelekcja księdza Jana Kaczkowskiego, występy artystyczne, prezentacja stoisk placówek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Parafialnych Zespołów Caritas. Na Placu Solnym znajdowały się także przygotowany posiłek na ciepło, do którego nie mogło zabraknać symbolicznej Kromki Chleba, dla każdej osoby, która przyłaczyła się do naszego świętowania (fot. Joanna Golińska).