PLATFORMA EDUKACYJNA

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

 

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień są  to  skoordynowane działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji Międzynarodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej i dolnośląskich szkół oraz wielu osób i instytucji spoza oświaty.

Do założeń Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień można zaliczyć:

 • Pracę z uczniem zdolnym w jego własnym  środowisku;
 • Pobudzać i wspierać uczniów szkoły.
 • Współpracować z całym lokalnym środowiskiem edukacyjnym w ramach wspierania zdolnych uczniów,
 • Należy szeroko zrozumieć pojęcie zdolności ucznia.
 • Należy podjąć działania wspierające szkoły i nauczycieli- merytorycznie i finansowe.

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu, istnieje lub powinna istnieć możliwość przezwyciężenia konfliktu między równością jako zasadą sprawiedliwości, a nierównością jako faktem genetycznym. W oświacie jednakowe szanse oznaczają jednakowe możliwości najpełniejszego wykorzystania wrodzonych różnic. Ideałem jest swoboda i równa szansa dla każdej jednostki, nie podciąganie wszystkiego w życiu do jednego poziomu, lecz rozwijanie szczególnych, indywidualnych zdolności i możliwości jednostki; należy je rozwijać jeżeli okażą się wielkie, a jeśli nie, to kształtować jakiekolwiek uzdolnienia fizyczne, umysłowe lub dodatnie cechy charakteru. Sądzimy i jesteśmy pewni, ze to jedyna droga do pełnego wykorzystania zasobów naszych utajonych talentów.

World Conference on Gifted Childern. Looking to Their Future. Londyn 1975

 

 

Każdy uczeń jest zdolny stawia przed szkołą zadanie zbadania jego potrzeb, a także opracowanie sposobów ich zaspokajania. Przyjmujemy założenie, że każdy nauczyciel ma kompetencje do pracy z uczniem zdolnym, i że w każdej szkole znajdują się uczniowie uzdolnieni. Ale też wiemy, ze pojedynczy nauczyciel, odosobniona w swych działaniach szkoła, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów. Do ich spełnienia potrzebne są bowiem nie tylko umiejętności obserwowania, diagnozowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień, planowania i ewaluacji pracy z uczniem; często potrzebne są niebagatelne środki materialne, wsparcie psychologiczne dla uczniów i nauczycieli, wsparcie w organizowaniu i planowaniu pracy nauczycieli i szkół. Potrzebna jest pomoc, której nie jest w stanie zapewnić jedna instytucja. Muszą nastąpić skoordynowane działania ze szkołą kilku instytucji, a więc działania systemowe.

 

 

 

 

Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

„…Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju…”

wprowadzenie do ustawy

 

 

 

 

ZADANIA:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • wraz z Fundacją Edukacji Międzynarodowej współtworzy system stypendialny
 • zapewnia środki finansowe dla przeprowadzenia konkursów ,,zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty’’ i ,,zDolnego Ślązaczka”
 • współfinansuje konkurs na projekt edukacyjny „Nauczyciel Zdolnego Ślązaka
 • dotuje formy doskonalenia nauczycieli w obszarze wspierania uzdolnień
 • przyznaje szkołom granty na realizację projektów edukacyjnych
 • uczestniczy w tworzeniu lokalnych systemów wspierania uzdolnień
 • uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konferencji i spotkań poświęconych wspieraniu uzdolnień
 • dofinansowuje Dolnośląski Festiwal Nauki i inne tego typu przedsięwzięcia uczelni rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

 

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 • opiniują szkolne programy wspierania uzdolnień
 • biorą udział w audytowaniu szkół, dokonują oceny jakości pracy szkoły pod kątem osiągnięcia przez nią jakości progowej
 • opracowują, wraz z konsultantami, regulaminy i inne dokumenty niezbędne do dokonania akredytacji szkół
 • wspierają szkoły w zarządzaniu i organizowaniu zajęć edukacyjnych
 • wspomagają i oceniają znajomość niezbędnych przepisów prawa oświatowego w szkole

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • szkolenie liderów wspierania uzdolnień, zainteresowanych nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych i innych osób związanych z uzdolnieniami
 • dokonywanie oceny szkolnych programów wspierania uzdolnień
 • udział w audytach, dokonywanie oceny pracy szkół i stopnia oraz poprawności realizacji programu wspierania uzdolnień, ze szczególnym podkreśleniem działań systemowych
 • budowanie Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
 • organizowanie pomocy liderom wspierania uzdolnień ( seminaria, grupy wsparcia, fora dyskusyjne,...)
 • opracowywanie i realizacja oferty szkoleń nauczycieli w zakresie metodyki nauczania i oceniania w kontekście wspierania uzdolnień
 • współtworzenie lokalnych systemów wspierania uzdolnień w oparciu o władze lokalne, Powiatowe Ośrodki Doradztwa i Kuratorium Oświaty