Cel projektu

Celem przewodnim zadania "Zamki i pałace Dolnego Śląska" jest udostępnienie gimnazjalistom, w interesującej i łatwo przyswajalnej formie (przewodnik multimedialny), wiedzy związanej z wybranymi zamkami i pałacami zlokalizowanymi na obszarze Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk to jedyne miejsce w Europie, a być może i na świecie, z tak dużym nagromadzeniem zamków, warowni, rezydencji i pałaców. Niespokojne tereny pogranicza zawsze wymagały specjalnej obrony. Gdy w 990 roku Śląsk włączono do państwa polskiego, należało wzmocnić granice. Dlatego do XIII wieku kolejni książęta wznosili warownie, zaś sto lat później zaczęły powstawać pierwsze zamki prywatne. Upływ czasu odbił jednak swe piętno na tych historycznych budowlach. Koniec XIX wieku przyniósł modę na romantyzm i rozwój turystyki. Zaczęto konserwować i odbudowywać wiele zamków. Sporo budowli nie przetrwało I i II wojny światowej. Wielkie spustoszenia poczyniła przechodząca tędy Armia Czerwona, a potem lata socjalistycznego gospodarzenia. Zgodnie z duchem tamtych czasów remontom podlegały tylko budowle mające wartość użytkową. Zmieniano je zatem na magazyny, szkoły i PGR-y. Bywało i tak, że niektóre zamki ocalałe z wojennej zawieruchy zostały rozebrane przez okoliczną ludność.

Mimo stu lat demontowania, palenia i wysadzania dziś na Dolnym Śląsku można odnaleźć nie tylko malownicze ruiny, ale i zachowane pałace. Mówi się o nich, że są niemymi świadkami historii. Całkiem niesłusznie - każda komnata, każdy loch i każda piwnica ma swoją odrębną opowieść, niezwykłe połączenie historii z legendą i bajką. Niewiele osób zna jednak tę historię i dziedzictwo kulturowe tego regionu, szczególne wiec znaczenie dla kultury Dolnego Śląska oraz jej ochrony ma uświadamianie oraz dostarczanie informacji.

Do celów szczegółowych projektu zaliczymy:

 • Promowanie wiedzy o kulturze i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, historii zamków,
 • Sprawienie, aby dziedzictwo kulturowe województwa było elementem powszechnie rozpoznawalnym przez mieszkańców,
 • Przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia tożsamości regionalnej,
 • Zaszczepienie w młodych ludziach zainteresowania w tym temacie oraz chęci pogłębiania wiedzy poprzez dalsze poszukiwanie informacji w różnych dostępnych źródłach (publikacje, Internet itp.)

Harmonogram działań

Projekt "Zamki Dolnego Śląska" został zrealizowany w okresie od 20 września do 20 grudnia 2007.

I etap
Gromadzenie materiałów i opracowanie multimedialnego przewodnika pt. "Zamki i pałace Dolnego Śląska" (20 września - 31 października 2007)

W ramach tego etapu zgromadzono szczegółowe informacje oraz opracowano i przygotowano do nagrania multimedialny przewodnik.
W pracach związanych z przygotowaniem materiałów faktograficznych i fotograficznych brał zespół autorów i fotografików, którzy zostali wymienieni w niniejszym opracowaniu. Bez ich wiedzy i zaangażowanie nie możliwe byłoby powstanie przewodnika multimedialnego.

W przewodniku multimedialnym znajduje się prezentacja 42 obiektów zabytkowych, zlokalizowanych na obszarze Dolnego Śląska. W rzeczywistości na terenie Dolnego Śląska znajduje się kilkaset zamków i pałacy, jednakże czas realizacji projektu i jego ograniczony budżet, uniemożliwiał prezentacje wszystkich obiektów. Wyboru obiektów dokonał zespół autorów, pod kierownictwem p. Tadeusza Kalickiego, kierując się ich charakterystyką, funkcją użytkową i historią. Zestawienie obiektów stanowi wykaz najatrakcyjniejszych obiektów, pod względem architektonicznym, historycznym i funkcjonalnych. Obrazuje ono różnorodność tego typu budowli na Dolnym Śląsku i stanowi uzupełnienie bogatej historii tego regionu Polski. Uzupełnieniem niniejszej płyty może być kolejny projekt, który założy prezentację wszystkich tego typu obiektów zabytkowych, zlokalizowanych na obszarze Dolnego Śląska.

II etap
Nagrywanie na płyty DVD przewodnika pt. "Zamki i pałace Dolnego Śląska" i druk broszurek informacyjnych oraz plakatów promocyjnych (1 - 30 listopada 2007)

W listopadzie 2007r nagrani przewodnik multimedialny oraz opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną. Broszura zawiera podstawowe informacje o projekcie i autorach przewodnika i stanowi okładkę do płyty CD.

III etap
Promocja publikacji pt. "Zamki i pałace Dolnego Śląska" w prasie dolnośląskiej (1 - 15 grudnia 2007)

W grudniu 2007r ukazały się artykuły promujące dotyczące przedsięwzięcia i będący zwiastunami ukazania się przewodnika multimedialnego. Artykuły ukazały się w Słowo Polskie - Gazeta Wrocławska oraz tygodniku 30 Minut.

IV etap
Kolportaż multimedialnego przewodnika wraz z broszurkami oraz plakatów do szkół gimnazjalnych w województwie dolnośląskim - 17 - 21 grudnia 2007

W grudniu 2007r, rozpowszechniono 1000 egzemplarzy multimedialnego przewodnika za pośrednictwem poczty do 300 placówek (szkoły gimnazjalne. Wzbogaciły one zasoby szkolnych bibliotek i stanowią atrakcyjne uzupełnienie księgozbioru.

Zakładane rezultaty projektu

Do rezultatów wymiernych projektu zalicza się

 • 1000 egzemplarzy multimedialnego przewodnika "Zamki i pałace Dolnego Śląska", który będzie wspomagał różnorodne zajęcia w szkołach gimnazjalnych na Dolnym Śląsku, prowadzone w ramach historii, kulturoznawstwa itp.,
 • 300 placówek gimnazjalnych na dolnym Śląsku, które otrzymały po 3 egzemplarze multimedialnego przewodnika "Zamki i pałace Dolnego Śląska",
 • przy założeniu, iż każdy przewodnik multimedialny obejrzą 3 osoby, otrzymujemy wynik na poziomie 3.000 Dolnoślązaków, którzy zapoznają się z ideą poszanowania, ochrony, świadomości współistnienia wraz z dziedzictwem kulturowym naszego regionu,
 • 2 artykuły promujące przedsięwzięcie w dolnośląskiej prasie (2 tytuły: Słowo Polskie Gazeta Wrocławska oraz 30 Minut),
 • 1000 broszurek informacyjnych stanowiących załącznik do płyt, wkładkę informacyjną oraz 400 plakatów promocyjnych w szkołach gimnazjalnych Dolnego Śląska.

Do rezultatów niemierzalnych zalicza się:

 • Wypromowanie wiedzy o kulturze i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, historii zamków,
 • Sprawienie, że dziedzictwo kulturowe województwa będzie elementem powszechnie rozpoznawalnym przez mieszkańców,
 • Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia tożsamości regionalnej,
 • Zaszczepienie w młodych ludziach zainteresowania w tym temacie oraz chęci pogłębiania wiedzy poprzez dalsze poszukiwanie informacji w różnych dostępnych źródłach (publikacje, Internet itp.)

Fundacja Edukacji Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego